India Jaunpur sultanate Husain Shah billion tanka of 80 rati

Ancient Coins - India Jaunpur sultanate Husain Shah billion tanka of 80 rati
zoom view

India

Jaunpur Sultanate

Husain Shah (AH 863-884/1458-1479 AD)
Billon Tanka of 80 rati- 9,9 gram- 19,3 mm, AH877/1472AD
Obv: husain shah bin mahmud shah bin ibrahim shah sultani khulidat mamlakatahu
Rev: al-khalifa amir al-mu ‘minin khulidat khilafatahu
Goron&Goroenka #J27
Price SKU: EA5987
US$ 59.00
  • € 51.15
  • £ 44.86
  • AUD 80.28
  • CHF 58.83
  • CAD 78.36

Rates for: 06/19/18

Ships from: Belgium