Mesopotamia

Ancient Eastern coins from Mesopotamia.