Lydia, Philadelphia. Claudius, 41-54 AD. AE 18mm (5.34 gm). RPC I 3039

Ancient Coins - Lydia, Philadelphia. Claudius, 41-54 AD. AE 18mm (5.34 gm). RPC I 3039
zoom view

Lydia, Philadelphia. Claudius, 41-54 AD. AE 18mm (5.34 gm). Obv.: laureate head right, T KΛΑYΔΙΟC ΓEPMANIKOC KAICAP. Rev.: four ears of corn, ΦIΛΑΔΕΛΦΕΩΝ NEOKAICAREΩΝ MAPOC. RPC I 3039. VF.