Kushans Huvishka Ca 158-195 AD

Ancient Coins - Kushans Huvishka Ca 158-195 AD
zoom view
Kushans Huvishka Ca 158-195 AD

Kushans
Huvishka
 Ca 158-195 AD
AE Unit Kapisa
Lunate Moon Goddess
M 3227