1976 Syria 1 Pound - FAO Euphrates Dam - Grow More Food - BU

World Coins - 1976 Syria 1 Pound - FAO "Euphrates Dam - Grow More Food" - BU
zoom view
1976 Syria 1 Pound (KM-114) - FAO "Euphrates Dam - Grow More Food" - BU / Proof Like!