Seleucid Kingdom Seleucis IV 187-175 BC - Apollo

Ancient Coins - Seleucid Kingdom Seleucis IV 187-175 BC - Apollo
zoom view
Seleucis IV
Size: 21mm Weight: 8.4 grams
Obverse:�Archiastic head Apollo right
Reverse: Apollo leaning on Tripod