Lydia, Thyatira. Imperial Times, 3rd century AD, Severan dynasty, AE 15 (1.55 gm). SNG Copenhagen 594

价格

价格: € 28.00 US$ 31.75
£ 23.84
AUD 44.73
CHF 29.16
CAD 40.67
  • 发货从:
  • 利率: 12/2/2021
  • 品种: 814
Description
Lydia, Thyatira. Imperial Times, 3rd century AD, Severan dynasty, AE 15 (1.55 gm). SNG Copenhagen 594. Near very fine.
本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2021, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com