zz Indo-Scythian. Azes II 35 BC - 5 AD. AE Hexachalkon

价格

价格: US$ 15.00 € 13.33
£ 11.32
AUD 21.1
CHF 13.88
CAD 19
  • 发货从:
  • 利率: 12/8/2021
  • 品种: 3908
Description
Indo-Scythian
Azes II 35 BC - 5 AD
Bronze (12.09 gm ; 27 mm)

Obv: Kharoshthi legend ; Lion
Rev: BAΣIΛEΩΣ BAΣIΛEΩN MEΓAΛOY / AZOY ; Humped Bull

MA 2374 +
本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2021, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com