Phoenicia, Arados, c. 137-51 BC. Æ - Zeus / Prow

价格

价格: £ 30.00 US$ 40.76
€ 35.85
AUD 56.77
CHF 37.34
CAD 51.01
  • 发货从:
  • 利率: 1/19/2022
  • 品种: GG3048
Description
Phoenicia, Arados, c. 137-51 BC. Æ (15mm, 3.65g, 12h). Laureate head of Zeus r. R/ Prow l. SNG Copenhagen 36-44; HGC 10, 88. Green patina, Good VF
本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2022, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com