Titus (as Augustus) 79-81AD Denarius

价格

价格: US$ 95.00 € 92.32
£ 79.26
AUD 140.14
CHF 91.69
CAD 123.38
  • 发货从:
  • 利率: 7/6/2022
  • 品种: 040749
Description
3.27g

Obv: Bust of Titus right "IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M"

Rev: Thunderbolt on a draped seat or table "TR P IX IMP XV COS VIII P P"

RSC 316
本网站的所有交易都必须经过库存确认,使用确认接收制度
版权所有© 1998-2022, Hobbies.com,LLC。保留所有最终解释权利.
网上钱币展,虚拟钱币展,在线交易所和虚拟交易的服务商标归VHobbies.com有限责任公司所有
www.vcoins.com